Folketinget vedtog i går en markant straf-forhøjelse til virksomheder, der bryder konkurrenceloven. Det gik endda så vidt med skærpelsen af lovgivningen, at også straffeloven måtte ændres.

Tidligere ville mindre forseelser blive straffet med bøder på mellem 10.000 kr. og 400.000. Det grundbeløb rækker nu op til fire mio. kr. i bøde i de mindre sager. For forsætlige og grove overtrædelser af konkurrenceloven – fx i kartelsager – vil bøderne kunne løbe op i 20 mio. kr., og de skyldige vil kunne idømmes op til seks års fængsel.

Den høje straframme har den konsekvens, at politiet nu får adgang til rum- og telefon-aflytning, når de efterforsker sager, hvor mistanken er grove brud på lovgivningen. Ændringerne træder i kraft den 1. marts 2013.