Længe før det fremgår af undervisningsministeriets offentligt tilgængelige uddannelsesstatistikker kan “Job.Karriere” løftet sløret for antal nye afsætningsøkonomiske dimittender (HD og cand. merc.) i 2004. Som det fremgår af tabel 1, er der i 2004 i alt dimitteret 541 nye afsætningsøkonomer, mod 550 sidste år. Bag dette totalresultat skjuler sig et par interessante forskydninger. Antal HD/A-dimittender er således dalet fra 284 sidste år til 235 i år, medens antal nye cand. merc. fra de afsætningsøkonomiske linier er steget fra 266 til 306.
Handelshøjskolen i København/CBS tegner sig fortsat som den største producent af såvel HD/A som cand. merc. /A. Hande lshøjskolen i Århus er den næststørste producent af nye cand. merc. A.
Syddansk Universitet/Odense har haft en stigning i både antal HD/A og cand. merc./A, medens afdelingen i Sønderborg i år hverken har dimitteret nye HD/A eller nye cand. merc./A.
(International Marketing). Professor Niels Jørgensen oplyser til “Markedsføring”, at årsagen hertil er manglende optag af nye studerende i de foregående år. Til gengæld har der vist sig interesse for at få oprettet en engelsksproget cand. merc. linie i international marketing. Nye studerende hertil vil bl.a. komme fra HA-studiet.

Nye cand. merc. fra Herning

Fra Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning oplyser projektleder John Bøjgaard, at de første 14 cand. merc. fra det nye cand. merc. studium, der for 2 år siden blev oprettet i samarbejde med Handelshøjskolen i København, vil blive udklækket i oktober. Derfor er de ikke medtaget i tabel 1. De vil fremgå af statistikken for 2004/05.
Det nye cand. merc.- studium i Herning i International/Industrial Marketi ng & Purchasing (IMP) er på mange måder bemærkelsesværdig. Det fokuserer på industriel samhandel og bygger på et helhedsorienteret ledelsessyn, hvor virksomhedens relationer i forbindelse med specialerne salg/marketing, indkøb og innovation på industrielle markeder (B2B) er omdrejningspunkt for undervisningen. Denne undervisning er formaliseret igennem en mentorordning, som har det primære formål at skabe de rette betingelser for at inddrage virksomhedens praksis i den studerendes forståelse af teoretiske værktøjer og metoder, som præsenteres i forbindelse med undervisningen. Det nye studium er, som nævnt, udviklet i samarbejde med Copenhagen Business School under ledelse af professor Laurids Hedaa.

I forbindelse med translokationen af de nye cand. merc. fra Herning vil “Markedsføring” i oktober bringe en større artikel om den nye cand. merc.-uddannelse.

Uddannelsessteder HD/A
2003 2004 Cand. merc./A
2003 2004 I alt
2003 2004
Handelshøjskolen
i København / CBS

Hand elshøjskolen
i Århus

Syddansk Universitet
– Odense
– Sønderborg
– Kolding
– Esbjerg

Aalborg Universitet

Handels- og Ingeniør-
Højskolen Herning

Handelshøjskolecentret
Nykøbing F.

92 88


38 2920 25
11 0
35 21
9 7

20 16

20 13


39 36
176 196


49 5425 39
0 0
– –
– –

16 17

– –


– –
268 284


87 8345 64
11 0
35 21
9 7

36 33

20 13


– – I alt 284 235 266 306 550 541
Tabel 1: Antal nye HD og cand. merc. i afsætningsøkonomi 2003 og 2004, baseret på
“Markedsføring”s årlige rundspørge til de nævnte uddannelsessteder juni/juli 2004. For cand. merc: Undervisningsåret 1.9. – 30.6. I København omfatter tallene tre cand. merc. – linier ( se tabel 2). På de øvrige uddannelsessteder én linie i afsætning/markedsføring/marketing.


Ny cand. merc.-linie i København

Fra 1.9. 2004 åbner Copenhagen Business School dørerne for studerende på en ny cand. merc. linie: Marketing Communications Management (MCM) med lektor Anne Martensen som fagkoordinator. Den nye cand. merc. – linie vil blive gennemført på engelsk med en række kendte faglærer på programmet, herunder professor Flemming Hansen, Sverre Riis Christensen, Jens Carsten Nielsen, Lars Pynt Andersen, Torben Hansen, Richard Jones og Larry Percy (visiting professor). Uddannelsen henvender sig til studerende med henblik på ansættelse i mærkevarevirksomheder, reklame- og mediabureauer, konsulent- og rådgivningsvirksomheder og analyseinstitutter. Nærmere oplysninger om den nye cand. merc. linie MCM fås hos fagkoordinator Anne Martensen, e-mail: am.marktg@cbs.dkAf tabel 2 fremgår antal kandidater på de hidtidige 3 cand. merc. linier i marketing på CBS.
Som det ses heraf har den engelsksprogede linie: International Marketing & Management haft en bemærkelsesværdig stigning i antal kandidater i det seneste studieår: 2003/2004, medens de to øvrige har haft et mindre fald. Sammenlagt bliver det til en fremgang i antal cand. merc.
fra CBS på 20, nemlig fra 176 til 196.


3 cand. merc. linier i
marketing på CBS
2001/2002
2002/2003
2003/2004 Økonomisk Markedsføring
Design & Communication Management
International Marketing & Management
69
87
68 69
64
43 51
59
86 I alt 224 176 196
Tabel 2: Antal nye kandidater på de 3 cand. merc. – linier på CBS/Handelshøjskolen i København,
der omfatter afsætning/markedsføring/marketing.

Det skal blive interessant at se i hvilket omfang styrkeforholdet mellem de forskellige cand.merc.-linier vil ændre sig som følge af de nye cand.merc.-linier ved Herni ng og CBS.
Det skal også blive interessant at se, om den nedgang i HD/A, som er konstateret i 2004 vil fortsætte eller kun er et midlertidigt fænomen. I øvrigt henvises til artiklen om 15 års udvikling i antal afsætningsøkonomer.


Boks:


Præmie til bedste hovedopgave
Traditionen tro præmierede Dansk Marketing Forum også i år den bedste hovedopgave ved HD i afsætningsøkonomi ved Handelshøjskolen i København/CBS med smukke ord og en check på kr. 5.000.-.


Den afsætningsøkonomiske pris gik i år til Margit Friis, projektkoordinator reklamebureauet Klausen & Partners A/S for hendes besvarelse af sin hovedopgave, der gik ud på at udarbejde en to-årig markedsføringsplan for brugtvognsforhandleren Mercedes-Benz Starmark med henblik på salget af brugte Mercedes-Benz personbiler i Danmark. Opgavebesvarelsen blev af bedømmerne karakteriseret som selvstændig, intensiv og konsistent samt ikke mindst af store praktisk værdi for opdragsgiver. Ud fra en operationel og argumenteret problemstilling udvælges releva nte modeller og teorier, der selvstændigt tilpasses problemstillingen.
Prisoverrækkelsen fandt sted ved translokationen i juni måned, hvor studieleder Michael Pettersson uddelte eksamensbeviser til alle de nye dimittender. Han betegnede årgangen som særdeles flittig med usædvanligt høje karakterer.
Høje karakterer er ellers ikke noget man strør om sig ved HD/A-studiet.
Tværtimod. “Derfor har I grund til at være stolte over den eksamen I nu har bestået ved HD/A-studiet på CBS” sagde studielederen. Foruden de 83, der har bestået eksamen efter det “normale” studieforløb, har 5 bestået eksamen efter at have gennemført studiet på 2. del ved det virtuelle forløb, hvor al kommunikation mellem de studerende og skolen er foregået elektronisk.