Vedtægter

Vedtægter for Dansk Markedsføring/Danish Marketing Association CVR-nr. 33266014

NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Dansk Markedsføring/Danish Marketing Association. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED
Foreningens formål er at fremme god markedsføringspraksis og effektiv markedsføring (salg, reklame, markedsanalyse, distribution, produktudvikling, public relations etc.) i dansk erhvervsliv samt at varetage markedsføringsfagets interesser over for myndigheder og offentlighed. Til at fremme nævnte formål kan foreningen bl.a.:

a) Understøtte, stimulere og drive informations- og undervisningsvirksomhed for medlemmer og andre interesserede gennem foredrag, kurser, studiekredse, kongresser, udstillinger, rejser etc.
b) Udgive eller støtte udgivelsen af publikationer i foreningens navn eller gennem et selvstændigt selskab, der helt eller delvist er ejet af foreningen.
c) Understøtte og stimulere erfaringsudveksling blandt medlemmerne.
d) Initiere tidssvarende uddannelsesforhold for branchens medarbejdere. Understøtte, stimulere og drive forskningsvirksomhed.
e) Udvikle og præge opinionen omkring markedsføringsbranchen.
f) Repræsentere og støtte branchens og foreningens virksomhed i andre organisationer og institutioner.
g) Samarbejde med tilsvarende organisationer i andre lande.

3.0 MEDLEMSKAB
Som medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer med interesse i markedsføring. Fysiske personer tildeles et personligt medlemskab mens de juridiske personer tildeles et virksomhedsmedlemskab. Ingen virksomhed kan være medlem uden at have tilknyttet minimum en fysisk person. De to former for medlemskaber kan gives forskellige vilkår og betingelser.

Opsigelse af medlemskab
Udmeldelse skal ske skriftligt med: 3 måneders varsel for personlige medlemmer og 12 måneders varsel for virksomhedsmedlemmer til forfaldsdato for kontingentet jf. pkt. 4.0.

4.0 KONTINGENTER, HÆFTELSESFORHOLD M.M.
4.1 De årlige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen. Et kontingent betales altid forud.
Kontingentet dækker en periode på 12 måneder fra indmeldelsen. Datoen for indmeldelse er forfaldsdato for fremtidig kontingent betaling.
4.2 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser. For disse hæfter alene foreningens formue.

5.0 GENERALFORSAMLINGEN
5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgangen af april måned. Såfremt det på grund af forsamlingsforbud el.lign. ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen ved fysisk fremmøde, kan generalforsamlingen afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Bestyrelsen beslutter, hvilke elektroniske medier der skal anvendes i forbindelse med deltagelse i generalforsamlingen, således at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel gennem foreningens website og ved
elektronisk post til den mailadresse, som medlemmet har opgivet. Evt. også via medlemsbladet. Indkaldelsen skal angive tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Såfremt generalforsamlingen skal afholdes elektronisk, skal indkaldelse indeholde oplysning om, hvorledes medlemmerne tilmelder sig til elektronisk deltagelse og de nærmere retningslinjer for fremgangsmåden i forbindelse med deltagelsen i generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning for bestyrelsen.
3) Aflæggelse af beretning for repræsentantskabet.
4) Godkendelse af regnskab.
5) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
6) Valg af bestyrelse.
7) Valg af repræsentantskab.
8) Valg af revisor.
9) Eventuelle medlemsforslag.
10) Eventuelt.

5.2 Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Med indkaldelse til generalforsamlingen skal følge oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet, der er på valg, og så vidt muligt hvem der indstilles til gen-/nyvalg. Endvidere skal medfølge bestyrelsens forslag til kontingentets størrelse for det kommende år. Forslag til valg
af andre kandidater skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

5.3 På generalforsamlingen har hvert person 1 stemme, uanset om man er personligt medlem eller man er registreret under et virksomhedsmedlemskab. Stemmeret kan dog kun udøves, når vedkommende har betalt medlemskontingentet for mindst et halvt år, og der er forløbet mindst 1 måned efter indmeldelsen. Stemmeret kan udøves ved en anden person, som er forsynet med en skriftlig fuldmagt. Ingen kan dog afgive stemme som befuldmægtiget for mere end 3 personlige stemmer.

5.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når det skriftligt begæres af mindst 10% af foreningens medlemmer eller 2/3 af repræsentantskabet med angivelse af formålet med generalforsamlingen. I de to sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse til generalforsamling udgå senest 10 dage efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel, som de ordinære generalforsamlinger, dog kan bestyrelsen i påtrængende tilfælde forkorte varslet med 4 dage.

5.5 Forhandlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultater.

5.6 Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed medmindre lovene foreskriver kvalificeret flertal.

5.7 Afstemningen sker skriftligt, dersom det forlanges af formanden eller mindst 10 tilstedeværende medlemmer.

5.8 Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og opbevares i
sekretariatet.

6.0 BESTYRELSE
6.1
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der består af mellem 5 og 8 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges for indtil 6 år. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte en formand og en næstformand.

6.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder eventuelt via fuldmagt til formand/næstformand (heriblandt formanden eller næstformanden) er til stede. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens respektive næstformandens stemme udslagsgivende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der opbevares i foreningens sekretariat.

6.3 Bestyrelsen (og sekretariatets ledelse) forestår ledelsen af foreningens anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed og diversitet, som afspejler foreningens medlemmer.

6.4 Nedlægger et medlem af bestyrelsen sit mandat, kan bestyrelsen udpege et nyt medlem til bestyrelsen indtil næste generalforsamling. Nedlægger mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer deres mandat, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer valgt på en ekstraordinær generalforsamling sidder indtil næste ordinære generalforsamling.

6.5 Medlemmer af bestyrelsen modtager et mindre bestyrelseshonorar for det arbejde, der er nødvendigt for, at de kan varetage deres bestyrelsesarbejde i foreningen. Det samlede årlige honorar til bestyrelsen kan maksimalt udgøre kr. 200.000. Bestyrelsen beslutter inden for denne beløbsramme honoraret og fordelingen heraf.

7.0 SEKRETARIAT
Den daglige administration af foreningen kan varetages af et sekretariat. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige
ledelse af foreningen samt af foreningens sekretariat ansætte en leder eller direktør. Lederen af sekretariatet/direktøren skal i sit arbejde følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen giver.

8.0 ÆRESMEDLEMMER
Generalforsamlingen kan efter repræsentantskabets indstilling med to tredjedeles flertal af de på generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer har observatørstatus ved alle repræsentantskabsmøder.

9.0 REPRÆSENTANTSKAB
9.1 Repræsentantskabet består af mindst 20 og højest 25 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Medlemmer af repræsentantskabet skal være medlem af foreningen. Medlemmer af foreningens bestyrelse kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet.

9.2 Kandidater til repræsentantskabet indstilles af repræsentantskabets formandskab. Kandidaterne skal have forbindelse til offentlige institutioner, organisationer eller interessegrupper, der er interessenter inden for markedsføring og kommunikation — eller være erhvervsledere, der er beskæftiget med markedsføring eller som i anden sammenhæng har udvist stor gennemslagskraft inden for området. Tidligere medlemmer af foreningens bestyrelse kan ligeledes indstilles.

9.3 Såfremt en eller flere af repræsentantskabets medlemmer i valgperioden nedlægger sit mandat, vælges på førstkommende generalforsamling nye medlemmer, der indtræder i den resterende periode den eller de pågældende medlemmer er valgt for.

9.4 Repræsentantskabet konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand og 2 viceformænd.

9.5 Repræsentantskabsmøde indkaldes når formanden eller foreningens bestyrelse ønsker det, eller når 10 medlemmer af repræsentantskabet ønsker det.

9.6 Foreningens bestyrelse er forpligtet til i videst muligt omfang på ethvert repræsentantskabsmøde at redegøre for alle vigtige forhandlinger og dispositioner vedrørende foreningens anliggender.

9.7 Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

9.8 Såfremt 2/3 af repræsentantskabets medlemmer på et repræsentantskabsmøde, hvor de personligt er til stede, udtaler deres mistillid til foreningens bestyrelse, afgår denne. Der vælges da ved en ekstraordinær generalforsamling en ny bestyrelse for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af repræsentantskabets formand inden 10 dage efter repræsentantskabets beslutning.

10.0 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet aflægges af foreningens bestyrelse og revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret revisor.

11.0 AFSÆTNINGSØKONOMISK FORSKNINGSRÅD
Foreningen har nedsat et afsætningsøkonomisk forskningsråd, som har til formål at forbedre kontakten mellem afsætningsøkonomisk forskning og praksis i Danmark. Til rådets arbejde kan der efter indstilling fra foreningens bestyrelse og godkendelse af generalforsamlingen hensættes midler fra årets overskud.

12.0 TEGNINGSRET
Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller med direktøren/lederen af sekretariatet. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves en underskrift af hele bestyrelsen.

13.0 BESTEMMELSER VEDRØRENDE ÆNDRING AF LOVENE ELLER FORENINGENS OPLØSNING
13.1 Forslag til ændringer i foreningens love eller om foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst 50 stemmeberettigede medlemmer.

13.2 Til vedtagelse af ændringer af lovene kræves, at mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor.

13.3 Til vedtagelse af beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst fire femtedele af samtlige af foreningens medlemmer stemmer herfor.

13.4 Dersom et forslag om ændringer af lovene eller om foreningens opløsning opnår majoritet på en generalforsamling uden dog at opnå det ovenfor anførte stemmetal, forelægges forslaget på en ny generalforsamling, som skal indkaldes med 14 dages varsel og afholdes senest 4 uger efter den første generalforsamling. På den ny generalforsamling kan forslag om ændringer af lovene endeligt vedtages med to tredjedeles flertal af de afgivne stemmer, uanset antallet af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, og forslag om opløsning kan endeligt vedtages med fire femtedeles flertal af de afgivne stemmer.

13.5 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue anvendes til gavn for markedsføringsinteresser efter den sidste bestyrelses nærmere bestemmelse.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 27. maj 2020.

Som dirigent:
Søren Holck-Andersen