SEP's fond

1942 -2021

Om fonden

SEP’s Fond er etableret ved en testamentarisk donation fra Svend Erik Pedersen (1942-2021). SEP var fra 1970 og til begyndelsen af 2000-tallet ansvarshavende redaktør af Dansk Markedsførings medlemsblad – Dansk Reklame og senere Markedsføring. SEP skabte en stærk position for mediet som et talerør for branchen, ligesom han var aktiv i foreningens udvikling.

Fonden ledes af en selvsupplerende bestyrelse, der består af formanden Donald Nekman – udpeget personligt af SEP – og derudover repræsentantskabets formand Jens Thrane-Møller og Ulrik Bülow.

Fondens praktiske administrative funktioner varetages af Dansk Markedsføring.

Om Svend Erik Pedersen

Svend Erik Pedersen blev oprindeligt uddannet som journalist på Frederikshavns Dagblad og Aktuelt. I 1970 kom han til forlaget Sabroe og blev redaktør af Dansk Reklame, som Markedsføring dengang hed.

I 1977 startede han Specialbladsforlaget, som udgav Markedsføring, indtil SEP i 2002 overdrog bladet til foreningen for en symbolsk sum på 1,-.

SEP spillede gennem alle årene en væsentlig rolle for branchen og foreningens udvikling. Han redigerede Børge O. Madsens bog ”Det var bare reklame”, der beskriver branchen fra 1970 til midthalvfemserne. Og han var en af initiativtagerne til en videre beskrivelse af branchen med titlen ”Mer’ end Reklame”, som er under udarbejdelse.

Han var inspirator og igangsætter og styrede gennem årene en række væsentlige medier lige fra Vi Unge til Dansk Presse, Grafisk Håndbog og Kursuslex.

Om fondens formål

Fondens formål er at yde bidrag til støtte for igangsættelsen af projekter og aktiviteter, der fremmer forståelsen af markedsføringsfagets værdiskabelse og position i samfundet.

Uddelte legater skal udgøre en støtte til udviklingen og etableringen af nye initiativer, der understøtter kommunikations- og markedsføringsfagets interesser og omdømme. Branchen skal opfattes bredt og således indbefatte reklame og kommunikation, medier, annoncører og uddannelsesinstitutioner.

Projekterne må især gerne rumme elementer, der rækker ud over den indadvendte brancheinteresse ved at sætte fokus på viden og indhold til forståelse af branchen hos andre interessenter som for eksempel erhvervsledere, politikere og meningsdannere og gerne befolkningen som sådan. Der lægges vægt på at støtte projekter, der er med til at igangsætte en debat, presseomtale, viral spredning i digitale medier eller anden synlighed.

Der kan ikke bevilges støtte til deciderede driftsopgaver.

Om ansøgninger til fonden

Ansøgninger skal rumme en detaljeret målsætning og projektbeskrivelse med tilhørende budget og tidsplan. Fonden kan ikke dække de totale omkostninger til et projekt. Bestyrelsen fastsætter, hvor stort et beløb, der kan uddeles til det enkelte projekt.

Ansøgningen skal angive, hvordan projektet i øvrigt tænkes finansieret. Et tildelt støttebeløb kan først udbetales, når det er dokumenteret, at der er skaffet de nødvendige midler til gennemførelse af projektet.

Beløbsmodtagere skal dokumentere det færdige projekt ved en fremlæggelse for Dansk Markedsførings repræsentantskab eller ved anden med bestyrelsen aftalt synliggørelse.

Tildeling af legatmidler vurderes af bestyrelsen med afsæt i projektets indhold, kvalitet og muligheder. Ved bedømmelse af de indkomne ansøgninger kan bestyrelsen, i tilfælde hvor den ikke anser sig selv for at besidde de nødvendige forudsætninger for en bedømmelse af ansøgningens værdi, supplere sig med relevant ekstern ekspertise.

Om indsendelse af ansøgninger

Bestyrelsen behandler ansøgningerne, så beslutning om uddelinger finder sted i marts/april og september/oktober.

For forårsuddelingen skal ansøgning indsendes til Fondens bestyrelse senest 31. januar og for efterårsuddeling senest 31. juli.

Ansøgninger indsendes på adressen: sepsfond@nekman.dk