Siden 1939 har Gallup A/S i Danmark gennemført opinionsundersøgelser, deltaget i udviklingen af media- og markedsanalyser på det danske marked og gennem tilknytningen til Gallup International kunnet tilbyde undersøgelser i en række lande. I 1997 blev Gallup i Danmark og Norge fusioneret med Taylor Nelson AGB og Sofres S.A. Dermed blev der skabt en virksomhed med 4.000 medarbejdere, som i 28 lande omsætter for i alt 3 mia. kr.
Med baggrund i denne skelsættende udvikling i markedsanalysebranchen har Gallup i Danmark udgivet en bog på engelsk med titlen: “Contributions to Research Development“, redigeret af René Spogárd, Rolf Randrup og Flemming Hansen. Bogen indeholder i alt 11 bidrag i form af artikler i internationale tidsskrifter, konferencer o.lign. fra de seneste år og udgør dermed en slags status over, hvor vi står i dag, rent analyseteknisk set.
De udvalgte bidrag spænder emnemæssigt over mediaanalyser af forskellig art, livsstilsanalyser, undersøgelser af butiksloyalitet, pretesting af reklame samt en undersøgelse af “den etiske forbruger“.
For mediaanalysernes vedkommende bringes bl.a. Rolf Randrups foredrag på den årlige internationale media konference i New York i 1995, hvor han redegjorde for mediaindex`ets udvikling i Danmark siden 1989, hvor samarbejdet med reklamebureauerne, d.v.s. brugerne af mediaindex, førte til det Index Danmark/Gallup, vi kender i dag. Et bidrag fra Kristian Arnaa og Rolf Randrup kan læses i direkte forlængelse heraf. Det drejer sig om et indlæg på en anden mediakonference i Vancouver i 1997 om måling af læsning af dagbladenes sektioner, som nu indgår som en fast del af Index Danmark.
Af andre bidrag inden for mediaanalyser skal nævnes Kristian Arnaa`s foredrag på en konference i Belgien i 1995 om “læsersandsynligheder“ samt Flemming Hansen m.fl.`s undersøgelse af effekten af bevægelige stadion-billboards sammenlignet med de stationære billboards.

LIVSSTILSANALYSER
For livsstilsanalysernes vedkommende bringes Flemming Hansens artikel i “Advances in Consumer Research“ 1997, hvor han beskriver udviklingen fra de første forsøg med livsstilsundersøgelser i 1960`erne til mere forenklede vædisystemer, som har vist sig at give holdbare og nyttige grupperinger af forbrugernes livsstil, som f.eks. i Gallup`s Kompas, der opererer med to dimensioner, som på meningsfyldt måde beskriver i alt 9 individ-segmenter. Denne artikel er også udkommet som Working Paper på Institut for Afsætningsøkonomi i København.
På et Esomar-seminar i Madrid 1997 om detailhandelsanalyser, præsenterede Poul K. Faarup, Flemming Hansen og Antje Christensen forskellige undersøgelser af “Store loyalty and consumer loyalty“. Dette bidrag bringes ligeledes i Gallups nye bog, efterfulgt af Flemming Hansens foredrag på den årlige Esomar-kongres i Edingburgh samme år med titlen: “Quantifying Creative Contributions Advertising Pretestings New Generation“. Dette foredrag har – lige som flere af de andre bidrag i bogen – været omtalt i denne rubrik, men hører naturligt hjemme i denne samling af nyere bidrag til udviklingen i analysemetoder.

Af bidrag, der ikke tidligere har været omtalt her i bladet, skal nævnes en Ulf Hjelmars foredrag på et ESOMAR/VAPOR-seminar i Budapest 1996 om “User-Oriented Service in the Danish Local Government: Techniques and New Opportunities“, Hans Bay`s foredrag på en international konference om “Construction of a Consumer Confidence Index“ og Antje Christensen foredrag om “The Ethical Consumer“, hvor hun redegør for en undersøgelse, der beskriver den etiske forbruger og hvor Kompas-systemet klart viser sin anvendelighed.
Gallups nye bog kan – sålænge oplag haves – rekvireres hos Gallup A/S, tlf. 39 27 27 27.