Dansk Markedsføringsforbund har fået ny formand. Kontaktdirektør Jens Thrane-Møller, Saatchi & Saatchi og formand for Media Forum afløser adm. direktør Lars Thomassen, BBDO, efter 4 år på posten.
Han var hovedbestyrelsens kandidat og blev valgt ved konstitueringen – der er ikke direkte valg – efter generalforsamlingen den 23. april, hvor en anden central post som formand for Styregruppen, der koordinerer klubbernes arbejde, blev besat af direktør Carsten Wandorf, Fritz Schur Dagligvarer. Modsat Jens Thrane- Møller, der ikke var på valg, skulle Carsten Wandorf dog først gennem den demokratiske skærsild, nemlig valghandlingen.
Og det var valgene, der var højdepunktet ved årets generalforsamling i Dansk Markedsføringsforbund. Hovedbestyrelsen havde gjort et solidt benarbejde for at inspirere medlemmer og klubber til at opstille kandidater – og til at møde frem.
Resultatet blev en livlig generalforsamling, hvor en halv snes kandidater gik på talerstolen for at fortælle om sig selv og baggrunden for deres kandidatur.
Det gjorde de godt – og to lidt bedre, nemlig det nuværende bestyrelsesmedlem Janne Høgshøj, Markedsførings Klubben, der både som klubformand, formand for Markedsføringsudvalget, festarrangør (det gav et par ekstra stemmer!) og HB-medlem har skabt sig en platform samt – i den anden ende af anciennietsskalaen – kandidaten for de studerende, 3ndZetters i Århus, Heidi Andreasen, der skaffede sig opbakning på et velformuleret indlæg om de studerendes ønsker og ambitioner.
Hun blev samtidig den eneste, der formåede at sprænge bestyrelsens liste. Det gik ud over Claus Gilbert Clausen, Afsætnings Økonomernes Klub og Markedsanalyseklubben, der ikke havde mulighed for at møde frem. Og det var hårfint at et andet afbud, det nuværende bestyrelsesmedlem, Anders Ussing, heller ikke var blevet valgt, men han kom med på det yderste mandat i et meget tæt opløb med Henrik Bøving, Markedsførings Klubben, Palle Toft, BtoB-Forum og Bent Andersen, Salgsklubben.
Det var ikke mange stemmer – der blev afgivet 116 – der skilte kandidaterne og afstemningen viste, at medlemmerne lægger vægt på at kandidaterne er til stede.
Valgt iøvrigt blev HB-medlem Charlotte Wellendorf, Afsætnings Økonisk Klub og Markedsanalyse Klubben, Michael Eide, Direct Marketing Klubben, Ann Evensen, Reklameklubben, Anders Hyttel, B-to-B Forum, Carsten Wandorf, AfsætningsØkonomisk Klub og Michael Vad, der er direktør for Egmont Online og endnu ikke tilknyttet nogen klub.
Tre var ikke på valg, nemlig Jens Thrane-Møller, MediaForum, Claus Bo Jacobsen, Salgsklubben og Styregruppens formand, Jørgen Johansen. Udover formanden ønskede Pia Ratsach, Mai-Britt Tornhøj, Claus Due, Kim Kramer og Arne Høy-Nielsen ikke genvalg.

DET GODE OG DET KNAP Så GODE
I sin beretning kunne Lars Thomassen glæde sig over et år med mange gode arrangementer, 87 ialt. Han glædede sig over en stærk produktudvikling og en stor entuasiasme i klubberne – det kan man bl.a. se på forbundets “flagskibe“ – Trends, MærkevareDagen, MediaUpdate, Salgets Dag og Kampagner. Sidstnævnte blev relanceret med et vellykket resultat, selvom det ikke lykkedes at få økonomien til at hænge sammen.
MarkedsføringsPrisen blev genoplivet og uddelt ved et vellykket arrangement på Chrstiansborg. Valget af prismodtagere er der også grund til at glæde sig over: Årets Politiker blev Hans Hækkerup, Årets Markedsfører adm. direktør Jens Torpe, TV-3 og Årets unge Talent, Henrik Tvilling fra Bates.
Medlemstallet er svagt stigende, knap 6500 og ambitionen er at nå 7000.
– I forhold til vore søsterorganisationer i Norden har vi ikke grund til at klage, sagde Lars Thomassen. Vi er langt foran Norge og Finland og sammenlignet pr capita også noget bedre end Sverige, men det skal ikke afholde os fra at gøre en ekstra indsats – og det er undervejs.
Arbejdet med at øge klubnetværket er lykkedes, idet Salgsklubben (de udsendte nåede hjem dagen før generalforsamlingen) på Grønland har stået fadder til en “lokalafdeling“ af Dansk Markedsføringsforbund med 53 medlemmer og 3ndZetters har fået en søsterklub i Odense.
På publikationssiden har Afsætningsøkonomisk Forskningsråd udsendt en “Ajourført oversigt over Afsætningsøkonomisk Forskning“ samt udgaver af nyhedsbrevet “Facts“.
Årets mange vellykkede aktiviteter har også kostet. I gennemgangen af regnskabet måtte formanden med beklagelse sige at det har kostet en lille million til den forkerte side, således at forbundets egenkapital er kommet under 2 mill kr.
Det skal der rettes op på, og det forsigtige budget for 1997 viser forventning om et overskud på knap 1/2 mill. Og, føjede formanden trøstende til, det første kvartal er gået lidt bedre end forventet.
Lidt hjælp kommer der også fra kontingentet, der blev fastsat til 980.- for medlemmer, der er fyldt 28 år. Hvis man er under koster det kun 280 kr samtidig med at studierabatten bortfalder.
Repræsentantskabets formand, direktør Donald Nekman, Euro/RSCG, orienterede om Rådets aktiviteter og møder og anvendelsen af Dispositionsfonden, hvorfra man havde hentet 45.000 kr til gennemførelsen af MarkedsføringsPrisen.

JUSTERING AF VEDTæGTERNE
Det har jævnligt været et irritationsmoment med de strikse regler for udmelding af forbundet. Betyrelsen fremlagde derfor forslag om at vedtægterne justeres, således at “udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til en 1. januar.“ (Hidtil har det været 3 måneder). Den endelige konfirmation sker på en ekstraordinær generalforsamling i maj.

NYE I REPRæSENTANTSKABET
Til Repræsentantskabet nyvalgtes (indstillet af klubberne) markedschef Peter Freiesleben og direktør Finn Thomsen i stedet for Michael Eide og Carsten Wandorf, der blev valgt ind i Hovedbestyrelsen.
Indstillet af forbundets bestyrelse nyvalgtes den afgående formand, Lars Thomassen, i stedet for Peter Rydahl, der har ønsket at udtræde..
Indstillet af Repræsentantskabet nyvalgtes direktør John Guldbrandsen, Danske Sælgere og direktør John Wagner, De Samvirkende Købmandsforeninger. De afløser Ole Hvidt Jensen og Anne Birgitte Lundholt.
Alle øvrige valg var genvalg.
Forbundet fik iøvrigt ny revisor på generalforsamling, hvor Bjarne Rasmussen, Deloitte & Touche blev valgt.
Iøvrigt var der ved konstitueringen genvalg af Anders Ussing som bestyrelsens repræsentant i AfsætningsØkonomisk Forskningsråd ligesom han fortsætter som forbundets repræsentant i Dansk Oplagskontrol. Direktør Chris Evers blev genvalgt som repræsentant i Det Danske Handelskammer.
Under eventuelt rettede repræsentantskabets formand, Donald Nekman, en tak til Lars Thomassen for 4 års ledelse af forbundet og generalforsamlingen kvitterede med et taktfast bifald.