Den nye lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger rummer regler for behandling af så at sige al information, som kan henføres til bestemte fysiske personer.
Loven afløser de tidligere danske registerlove og administreres af Datatilsynet, som har udsendt en række retningslinier for, hvordan man i praksis skal efterleve loven, og som fører tilsyn med at loven overholdes.
Den nye lov kommer ikke bag på de markedsanalyseinstitutter, der er medlemmer af Foreningen af Markedsanalyseinstitutter i Danmark (FMD). Som høringsberettiget organisation har FMD nøje fulgt tilblivelsen af den nye lov helt tilbage fra EU-direktivets tilblivelse, som er grundlaget for den nye lov. FMD har endda medvirket til, at der i loven klart præciseres, hvad der i relation til lovens bestemmelser forstås ved et markedsanalyseinstitut, nemlig “en privat virksomhed, som med rent forskningsmæssigt eller statistisk formål udfører behandling (herunder indsamling og opbevaring) af information, som er relateret til bestemte fysiske personer, uden at denne identificerbare information kommer til uvedkommendes kendskab“.
Da den nye lov indeholder en række bestemmelser, som i høj grad vedrører markedsanalyseinstitutternes arbejde, har FMD gennem møder med Datatilsynet samt mundtlig og skriftlig orientering til medlemmerne, bidraget til, at evt. misforståelser og uklarheder skulle være ryddet af vejen.
Også en anden offentlig myndighed, KonkurenceStyrelsen, er FMD i løbende kontakt med. Senest har været afholdt et møde, hvori alle FMD-institutter deltog, og hvor en række spørgsmål, bl.a. vedr. adgangen til offentlige registre og vedr. udbudsreglerne for offentlige myndigheder ved køb af tjenesteydelser, blev afklaret.

NYT MEDLEM
På en ekstraordinær generalforsamling 13. november blev endnu et markedsanalyseinstitut optaget i FMD. Det drejer sig om Wilke Markedsanalyse, der blev stiftet i 1992 af Mik S. Oddershede og i dag har 10 fuldtids-medarbejdereog en forventet omsætning i 2000 på ca. 8 mill. kr.
Dermed er antallet af markedsanalyseinstitutter, der er optaget i FMD, oppe på 11. De øvrige institutter er: ACNielsen AIM, Alsted Research, DMA/Dansk Markedsanalyse, GfK Danmark, I & A Research, Jysk Analyseinstitut, Millward Brown Denmark, PA Consulting Group, Research International og Vilstrup Research.
Det nye medlem af FMD har – som de øvrige – tiltrådt de nye europæiske kvalitetsstandarder, der trådte i kraft 1.10. i år og som kan aflæses i sin fulde ordlyd på foreningens hjemmeside: www.markedsanalyse.dk
På generalforsamlingen kunne det i øvrigt konstateres, at implementeringen af de nye kvalitetsstandarder er på plads i alle FMD-institutterne, hvilket også var forventet, idet alle de nævnte institutter i forvejen havde indført de procedurer m.m., som forudsættes i de nye standarder. Der er derfor – som formanden for FMD, direktør Mads Ruby udtrykte det – ikke tale om en revolution, men om en garanti for den kvalitet i udførelsen af analysearbejdet, som kunderne har krav på og også forventer.