I erkendelsen af, at der er behov for bedre kommunikation mellem forskerne og medlemmerne af Forum for Reklameforskning vil der blive inviteret til et seminar, hvor medlemmerne opfordres til at komme med nye projektidéer. Endvidere satses der på at kunne arrangere individuelle kurser i samarbejde med de enkelte medlemmer. I Forum for Reklameforskning håber man på forespørgsler herom.
De hidtidige møder i de forskellige temagrupper har ikke fungeret efter hensigten. Der har været for megen énvejs-kommunikation og for lidt diskussion. Foruden ovennævnte initiativer, der forventes at råde bod herpå, vil der blive foretaget en ny prioritering af de igangværende projekter, idet der vil blive sondret mellem projekter, hvor der er behov for ekstern finansiering fra interesserede virksomheder og projekter, der videreføres uden yderligere finansiering.

HVAD ER EFFEKTEN VED SPONSERING?
I den første kategori er flere af projekterne klar til den endelige dataindsamling. Forundersøgelser er gennemført og spørgebatterier afprøvet. Nu afventer man respons fra interesserede virksomheder. Adgangen til at medvirke i disse undersøgelser er åben for alle virksomheder, hvadenten de er medlemmer af Forum for Reklameforskning eller ej. Et af disse projekter handler om sponseringseffekt. Virksomheder, der er interesseret i at få effekten af deres sponsering undersøgt, opfordres til at kontakte Gitte Bach Lauritsen (gbl.marktg@cbs.dk) hurtigst muligt for yderligere information.

FLERE PROJEKTER
Af andre projekter, der forudsætter ekstern finansiering gennem deltagelse af interesserede virksomheder, kan nævnes et projekt om design evaluering, et projekt om virksomheders troværdighed og en undersøgelse af den samlede reklameeffekt, baseret på en ny strukturel model for måling af reklamens effekt. Denne model kan tilpasses til kun at omfatte et enkelt medium, som f.eks. reklameaviser.
Endelig forventes et projekt om børnereklame af blive finansieret gennem Erhvervsministeriets pulje til forbrugerforskning.
Også for disse projekter foreligger projektbeskrivelser, som kan tilsendes interesserede virksomheder, og som i øvrigt findes i det seneste nyhedsbrev fra Forum for Reklameforskning (nr. 4 – november 2000). Kontakt sekretær Eva Reinwald (er.marketing@cbs.dk).
Blandt de projekter, som videreføres uden yderligere finansiering, er: Reklamebudgettering og modelling, hvori bl.a. indgår et grundigt analysearbejde af data fra 48 forskellige produktkategorier, et stipendiatprojekt om emotionelle effekter ved reklamen, et stipendiatprojekt vedr. film, sprog, form og indhold, et projekt vedr. mediagruppesammenligninger og et projekt vedr. reklameaviser.

TO NYE BøGER På VEJ
På et medlemsmøde 1. november i Forum for Reklameforskning oplyste professor Flemming Hansen i øvrigt, at to bogudgivelser er på vej. Den ene er en ny, totalt ændret lærebog i mediaplanlægning, den anden en samling af bidrag fra det nordiske reklameforskningsseminar i juni. M.h.t. det tidligere bebudede internationale seminar i København, vil dette blive afholdt i juni måned.
På medlemsmødet gennemgik lektor Lars Grønholdt regnskab og budget for Forum for Reklameforskning. Det fremgik heraf, at man stort set holder budgettet for 2000 og at der også i 2001 vil være balance mellem forventede indtægter og udgifter. Budgettet er baseret på et uændret antal forskere (10 fastansatte samt 10 tilknyttede forskere). Foruden tid på forskning bruger de fastansatte tid på undervisning og administration. En trediedel af indtægterne i Forum for Reklameforskning hidrører fra medlemskontingenter, resten er forskningsstøtte fra Handelshøjskolen i København.