Reklameforskningen på Institut for Afsætningsøkonomi har rødder helt tilbage til instituttets start i 1933. Siden da har denne forskning haft ikke alene erhvervslivets, men hele samfundets bevågenhed. Hvad der kan siges om reklamens virkning, både generelt og specielt, er gennem årene blevet sagt af forskerne på instituttet, der løbende modtager forespørgsler fra tv og anden presse om reklamemæssige spørgsmål.
Selv om instituttets arbejdsområder gennem årene har bredt sig til hele marketing-feltet og i dag omfatter både konsumentadfærd, distributionsforhold, Business-to Business, design etc. så mener professor Flemming Hansen, at det er vigtigt at man på instituttet fortsat har forskere, der specielt beskæftiger sig med reklameforhold. Der sker til stadighed ændringer i reklamens vilkår, i statsmagtens syn på reklame, i forbrugernes holdninger, i mediamuligheder etc. og nye metoder udvikles til måling af reklamens effektivitet og rentabilitet.
– Trods mange års forskning i reklame er vi stadig i den situation, at virksomhedernes reklamebeslutninger i de fleste tilfælde er underlagt betydeligt større usikkerhed end mange andre investeringsbeslutninger, siger professor Flemming Hansen. Behovet for forskning på dette område, og for formidling af internationalt indvundne forskningserfaringer til danske virksomheder er stort.

SøGER øKONOMISK STøTTEþ
Ideen om at oprette en speciel forskningsgruppe, der skal beskæftige sig med reklame, er blevet positivt modtaget på Handelshøjskolen i København. Således har styrelsesrådet sammen med FUHU bevilget kr. 50.000.- til støtte for projektets delvise opstart.
Rektor Finn Junge-Jensen siger, at han ser projektet som en naturlig del af Handelshøjskolens forskningsindsats.
– Det er vigtigt at kunne vurdere reklamens effekt, ikke mindst i lyset af de mange penge, der bruges på reklame.
Rektor Finn Junge-Jensen forventer derfor også, at Dansk Markedsføringsforbund vil være interesseret i at yde økonomisk støtte til Reklameforskningsgruppen. Det kan i øvrigt tilføjes, at bestyrelsen for Fonden til Dansk Erhvervslivs Pris for Afsætningsøkonomisk Forskning har bevilget kr. 50.000.- til projektet.
– Derudover vil der blive rettet henvendelse til forskellige virksomheder og fonde, siger Flemming Hansen. De foreløbige henvendelser er af erhvervslivets repræsentanter blevet positivt modtaget.
På et møde den 8. oktober på Institut for Afsætningsøkonomi vil Flemming Hansen gøre status over Reklameforskningsprojektets nuværende situation og orientere om igangværende aktiviteter. Der vil også på dette møde blive forelagt budget og planer for “full scale“ opstart primo 1999. I “Markedsføring“ vil vi følge opstarten af den nye forskningsgruppe og vil – efter mødet den 8. oktober – kunne fortælle mere om de forestående aktiviteter, der bl.a. vil omfatte projekter og seminarer med kendte udenlandske reklameforskere.

BOX:

Reklameforskningens udviklingGrundstenen til reklameforskning i Danmark blev lagt, da Reklameinstituttet – det første institut i Danmark, der beskæftigede sig med reklame – blev officielt indviet på Handelshøjskolen i København 16. februar 1933 med økonomisk støtte fra en række betydelige virksomheder i Danmark.
Siden da er et utal af publikationer og artikler i fagblade og tidsskrifter udgået fra instituttet. Forskningsmæssigt bestod opgaven i første omgang i overhovedet at få defineret og afgrænset begrebet reklame, dernæst at få belyst reklamens erhvervsmæssige og samfundsmæssige betydning. Instituttets grundlægger og mangeårige leder var professor Max Kjær-Hansen, der i det følgende år skrev en række lærebøger i salg og reklame, afsætningsøkonomi og salgets driftsøkonomi.
Den første videnskabelige afhandling om reklamen i teoretisk-økonomisk belysning, udførtes af instituttets første assistent: cand. polit. Børge Barfod, HA, (1937).
I 1948 udkom en mere praktisk orienteret lærebog om reklame (“Reklamens organisation og teknik“) forfattet af en række af instituttets lærere og praktikere, som f.eks. Max Kjær-Hansen, Børge G. Christensen, Ejler Alkjær, Mogens Lichtenberg, Peter Olufsen m.fl.).
Et centralt område for instituttet har gennem mange år været opgørelsen over reklameomkostningerne, fordelt på media. Den første opgørelse af denne art omfattede årene 1935 og 1948. Den blev udsendt af Dansk Salgs- og Reklameforbund til forbundets 25 års jubilæum i 1949. Den danske opgørelse var banebrydende. Opgørelserne blev i en årrække foretaget af instituttet med 5 års intervaller og foretages nu årligt i Dansk Oplagskontrols regi med professor Flemming Hansen som faglig rådgiver.
I 1950erne udvikles parameterteorien af ekon.dr. Arne Rasmussen og konsumentøkonomien af cand. polit. Karen Gredal. Begge forskningsområder bidrog til forståelse af reklamens rolle i virksomhedernes afsætningsarbejde.
I 1960erne blev der anlagt et kommunikationsteoretisk syn på reklame, bl.a. ved udviklingen af “Markedskortet“ (dr. merc. Otto Ottesen).
Siden 1970erne har instituttets aktiviteter på området også sat sit præg i internationale publikationer som Journal of Consumer Behaviour, European Journal of Markering, European Research, ACR (Association for Consumer Research) og EMAC (European Marketing Academy).
I 1980erne var instituttet centrum for forskning i semiotiske metoders anvendelse i reklameforskningen (Christian Alsted, Claus Buhl og David Mick)
Siden 1980erne har instituttet været hovedleverandør af betænkninger og rapporter om reklame og mediaforbrug bl.a. i forbindelse med indførelsen af tv-reklame i Danmark. Senest med rapporten til Statsministeriets Medieudvalg i 1996 (Lars Grønholdt og Flemming Hansen).
I 1990erne er der gennemført et større forskningsprojekt om varemærkning for Erhvervsministeriet og Dansk Varefakta Nævn (Anne Martensen og Ole Stenvinkel Nilsson). Det er også i dette tiår, at der forskes i sportssponsering (Orla Nielsen og Lene Scotwin), og i Direct Marketing (Ole Stenvinkel Nilsson). I 1996 udkommer bogen “Mediaplanlægning“ under redaktion af Lars Grønholdt, Flemming Hansen og Morten Nielsen), medens Jørgen Kai Olsen har udviklet metoder til måling af mærkevalg på et segmenteret marked.