På et møde i Afsætningsøkonomisk Forskningsråd i februar måned kunne det konstateres, at den ajourførte oversigt over afsætningsøkonomisk Forskning i Danmark er blevet godt modtaget. Der er allerede i skrivende stund solgt henved 150 expl. mod et forventet salg på årsbasis på 450 expl.
Nogle af de virksomheder og institutioner, der har købt den nye oversigt, har allerede benytttet sig at tilbudet om gennem Dansk Markedsføringsforbunds sekretariat at kunne rekvirere kopi af artikler, indlæg på konferencer o.lign. samt rekvirering af rapporter, “working paper“s o.lign. anført i oversigten.
Således kunne Pia Tousig-Cornelius fra forbundets sekretariat oplyse, at der pr. 16.2. var rekvireret kopier/rapporter m.v. vedrørende henved 150 projekter. Fordelt på emner/kapitler i oversigten har der især været interesse i at få mere information om forskning vedr.udvikling og implementering af marketingstrategi, distribution og samarbejde, forbrugeradfærd samt reklame og anden form for markedskommunikation. Dernæst følger produktudvikling og produktpositionering samt markedsanalyse og segmentering. Denne rækkefølge i interesseområder er naturligvis meget bestemt af den type af
virksomheder, der henvender sig og vil derfor kunne skifte hen ad vejen.
På Rådets møde kunne direktør Peter Freiesleben oplyse, at man i Afsætningsøkonomernes Klub var i gang med planlægningen af en seminarrække om den nyeste afsætningsøkonomiske forskning, baseret på de forskningsprojekter, som fremgår af oversigten. En tilsvarende seminarrække blev med stor succes afholdt for to år siden, da den første oversigt over afsætningsøkonomisk forskning så dagens lys.
Den nye oversigt har ikke alene bud til virksomheder og institutioner, der ønsker at være ajourført m.h.t. nye forskningsresultater, trends og tanker indenfor fagområdet. Oversigten kommer samtidig på et tidspunkt, hvor forskningen i det hele taget er i søgelyset, ikke mindst foranlediget af forskningsministerens ønske om en debat om en kommende national
forskningsstrategi. På den baggrund har professor Carsten Stig Poulsen og undertegnede i en kronik i Berlingske Tidende fremført det synspunkt, at afsætningsøkonomisk forskning er forudsætningen for, at samfundet får den fulde værdi af den øvrige forskning og derfor bør have en mere fremtrædende plads i den nationale forskningsstrategi. Både den ajourførte oversigt og den omtalte kronik vil blive fremsendt til forskningsministeriet i håbet om at få etableret en tættere dialog med de bevilgende myndigheder.

ANVENDELSE AF MARKEDSDATA
Som nævnt ovenfor er markedsanalyse og segmentering et af de emner, som virksomhederne har vist interesse for at få yderligere informationer om. Det er derfor meget a propos at Niels J. Blunch, Handelshøjskolen i Århus, har udsendt 2. reviderede udgave af sin meget benyttede lærebog fra 1992.
Denne bog er første bind i en trilogi, der desuden omfatter bøgerne: “Indsamling af Markedsdata“ og “Analyse af Markedsdata“. Medens de to sidstnævnte bøger især behandler markedsanalyseteknikker, er formålet med den første bog i trilogien: “Anvendelse af Markedsdata“ at tage udgangspunkt
i virksomhedernes markedsproblemer og at påvise, hvorledes forskellige former for markedsanalyser kan bidrage til et bedre beslutningsgrundlag, når det gælder kortlægning af markedsmuligheder og konkurenceforhold, produkt-, pris – og reklamebeslutninger etc. Bogen henvender sig derfor nok i højere grad til den, der i sin virksomhed bruger markedsanalyser – eller overvejer at gøre det – end til den erfarne markedsanalytiker.
Den væsentligste forskel mellem den 1. udgave og den nu foreliggende 2.rev. udgave er, at de to første kapitler i den første udgave med en række komplicerede beslutningsteoretiske modeller, er fjernet og erstattet af ajourføringer i det mere beskrivende stof om mediaindeks o.lign., og af udvidelser andre steder. Bl.a. er behandlingn af prisanalyser suppleret med prisbarometre, og internationale segmenterings- og livsstilsanalyser er illustreret med et eksempel fra MAPP-programmet. Desuden er der en kortfattet beskrivelse af den præ-testmodel, som er udviklet af Anne Martensen i forbindelse med hendes Ph.D.-afhandling i 1991, senere udviklet og mere grundigt beskrevet i et MAPP working paper fra 1994. Det er således godt at se, at nyere resultater, også fra den danske forskning, vinder indpas i en lærebog.
Niels J. Blunchs nye bog er i høj grad anvendelsesorienteret, og kan derfor også med fuldt udbytte læses af enhver, der beskæftiger sig med eller er interesseret i at vide noget om, hvad markedsanalyser kan bruges til. Foruden på handelshøjskolerne vil den nye bog således være velegnet i undervisningen på f.eks. merkonom- og markedsøkonomuddannelserne og på DRB-skolen.