De var der alle sammen, i hvert fald efter deltagerlisten at dømme. Marketingfolk fra virksomheder (storannoncører), repræsentanter for medievirksomheder og- organisationer, reklamebureauer m.v. Omkring 180 mennesker fyldte godt op i det store auditorium på Handelshøjskolen i Dalgas Have, da professor Flemming Hansen den 9. februar præsenterede det nye Forum for Reklameforskning.
Foruden Flemming Hansen selv, introducerede rektor Finn Junge-Jensen Forum for Reklameforskning som et eksempel på det samarbejde med erhvervslivet, som Handelshøjskolen i København altid har lagt stor vægt på. Dette samarbejde gælder ikke alene uddannelsen af egnede kandidater som medarbejdere i virksomhederne, men også den forskning, som er grundlaget for undervisningen. Især forskningen inden for nærmere afgrænsede områder, som f.eks. reklamen, har erhvervslivets bevågenhed. Men, tilføjede rektor, denne forskning stiller nye krav, ikke alene til forskerne, men også til brugerne af forskningsresultaterne. Vi forventer således fra brugerne af forskningen et stort engagement og villighed til at yde ressourcer i form af tid og penge, for der igennem at opnå resultater, som vi ellers ikke kunne opnå. Der er tale om et samspil til gavn for begge parter.
Flemming Hansen fortalte om ideen med Forum for Reklameforskning, og den betydning denne forskning har og navnlig kan få for erhvervslivet. Der blev fremlagt planer for bemanding frem til 2001 og dertil hørende budget. Det fremgik heraf, at Forum for Reklameforskning foreløbig har fået økonomisk støtte fra Handelshøjskolens kommunikationsudvalg, FUHU, Dansk Erhvervslivs Pris for Afsætningsøkonomisk Forskning, Institut for Afsætningsøkonomi m.fl. Det er denne økonomiske støtte, der har gjort det muligt at igangsætte de 7 forskellige projekter, som efterfølgende blev præsenteret af de projektansvarlige. Det vil føre for vidt her at referere disse præsentationer, selv om de var prisværdigt kortfattede. Vi må nøjes med at henvise til den indrammede oversigt, som bringes i forbindelse med denne artikel.
Med hensyn til budgettet for 1999 og 2001 så lyder det sammenlagt på henholdsvis kr. 1,2 mill. kr. og 2,1 mill. kr. Heraf forventes i 1999 et samlet deltagerbidrag på kr. 495.000 og i år 2001 på kr. 924.000.-

MEDLEMSBIDRAG: KR. 70.000.-
Netop medlemsbidraget gav anledning til spørgsmål i den efterfølgende diskussion. Hvad får en virksomhed, organisation el. lign. for de kr. 70.000.-, som et medlemskab af Forum for Reklameforskning koster hvert år i en 3-årig periode med ret til ophør efter første år?
Svaret på dette spørgsmål blev givet punkt for punkt. Her skal blot nævnes nogle af de væsentligste. For det første får medlemmer af Forum for Reklameforskning mulighed for at formulere egne forskningsprojekter til gennemførelse i Forum for Reklameforskning, og deltagelse i Forum for Reklameforsknings strategiske planlægning. Medlemmerne får således indflydelse på de problemstillinger, der forskes i. Desuden får medlemmerne mulighed for at deltage i Forum for Reklameforskning’s årlige forskningsdag, hvor resultater fra igangværende projekter forelægges, og et årligt reklameforskningsseminar i Danmark med indlæg fra ledende internationale forskere. Derudover vil medlemmerne modtage Forum for Reklameforskning’s løbende “research papers“ og et nyhedsbrev, der vil orientere om Forum for Reklameforsknings løbende aktiviteter, resuméer fra internationale konferencer m.v., omtale af indhold i internationale tidsskrifter, som f.eks. Journal of Advertising Research, Journal of Advertising, ADMAP m.fl., omtale af nyudkomne bøger vedr. reklame etc. samt en mødekalender for kommende internationale konferencer, som medlemmer får mulighed for at deltage i ved fælles tilmelding. Det gælder således konferencer arrangeret af Advertising Research Foundation, EMAC (European Marketing Academy), Association for Consumer Research, ESOMAR etc. I øvrigt blev Nyhedsbrev nr. 1 fra Forum for Reklameforskning uddelt til alle deltagere i konferencen 9.2..
Endelig skal nævnes, at medlemmerne får mulighed for etablering af samfinansierede ph.d.- stipendiater med økonomisk støtte fra ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber), deltagelse i udarbejdelse af HD- og cand. merc.-hovedopgaver m.v.
Medlemmer af Forum for Reklameforskning kommer således tæt på det danske forskningsmiljø og dets internationale netværk af reklameforskere.

HVEM BLIVER DE FøRSTE?
At dømme efter stemningen ved afslutningen af introduktionskonferencen er interessen for at deltage aktivt i Forum for Reklameforskning stor blandt annoncører, medieorganisationer og reklamebureauer.
Til “Markedsføring“ kunne Flemming Hansen et par dage efter konferencen oplyse, at der er afsluttende forhandlinger i gang med 6-8 interesserede virksomheder og organisationer, og at navnene på disse vil blive offentliggjort, så snart det er muligt.